A Miskolctapolca Barlangfürdő a Miskolc Csoport tagja

Házirend

 • Kiadja Németh Judit ügyvezető, Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő üzemeltetője: Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.).
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő tulajdonosa: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.).
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő felügyeleti szervei:

 

A Miskolctapolca Barlangfürdő részlegei:

 • Pénztár
 • Főépület: kupolacsarnok, öltözők, vizesblokkok, étterem, kávézó, ajándékbolt
 • Beltéri medencék
 • Kültéri medencék
 • Szaunapark
 • Aquaterápia balneoterápiás gyógyászati épület: betegirányítás, kezelőhelyiségek, medencetér, öltözők, vizesblokkok

Beltéri medencék:

 • Öreg barlangi medence
 • Barlangfürdőcsarnok
 • Termálmedence I., II.
 • Csillagterem
 • Római terem
 • Hidas terem
 • Gyógytorna-medence
 • Súlyfürdő-medence
 • Kneipp-medence

Kültéri medencék:

 • Kagyló-medence
 • Kagyló-úszómedence
 • Gyermekmedence I., II., III.
 • Tavifürdő élménymedence

Szauna Park:

 • finn szauna
 • infra szauna
 • gőzkabin
 • merülő medence

továbbiakban: Barlangfürdő

Általános rendelkezések

 1. Ezen Házirend rendelkezéseinek betartása a jegy megvásárlásával, illetve a szakorvos által felírt vény és kezelőlap regisztrációjával, valamint a Barlangfürdő területére való belépéssel kötelezővé válik a Vendég számára. Aki a Házirendet megsérti, attól a szolgáltatás megtagadható és a Barlangfürdő területének elhagyására kötelezhető. A vendég ebben az esetben jegyár, illetve a kezelés önköltségének visszatérítését nem követelheti, a szolgáltatás megtagadása miatt felmerülő kártérítésre nem tarthat igényt. A Házirend, illetve a szabályok megsértéséből adódó esetleges kellemetlenségekért és sérülésekért a Miskolci Fürdők Kft. nem vállal felelősséget. A Barlangfürdőben, a barlang természeti jellegéből adódóan kőzetmeglazulás történhet, melyből adódó balesetekért a Miskolci Fürdők Kft. nem vállal felelősséget.
 2. A Házirend a Miskolctapolca Barlangfürdő egész területére vonatkozik.
 3. A Barlangfürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott –fürdőszolgáltatás vezető, műszakvezető, étteremvezető, betegirányító, gyógytornász, gyógymasszőr, úszómester, – hivatalos személynek tekintendő, és a Btk. 310. § hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 4. A Barlangfürdőben személyzet a Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személy.
 5. A Barlangfürdő vezetőjének és a Barlangfürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni.
 6. A strandterületek megfigyelésére a Miskolci Fürdők Kft. zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel:
  1. a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja,
  2. alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely). A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételek a rögzítést követő 5-8 napig kerülnek tárolásra abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását. A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.
 7. A szolgáltatások igénybevétele csak érvényes belépő vagy bérlet, illetve szakorvos által felírt vény és kezelőlap ellenében történhet.
 8. A Barlangfürdő szolgáltatásait, berendezéseit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Amennyiben az ajánlott használatot a vendég nem tartja be, saját felelősségére cselekszik. Az ebből adódó kellemetlenségekért és sérülésekért a Miskolci Fürdők Kft. nem vállal felelősséget.
 9. A Barlangfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a Barlangfürdőt nem látogathatják:
  1. lázas, továbbá fertőző betegségekben (pl. gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben) szenvedők;
  2. görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedők;
  3. ittas személyek;
  4. kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek. 
  • Amennyiben a fent felsoroltak közül bármely állapot fennáll, abban az esetben a Barlangfürdő személyzete a szolgáltatások bármelyikét megtagadhatja a vendégtől.
 10. A vendégek kötelesek a személyzet által adott és a figyelmeztető táblákon is feltüntetett utasításokat maradéktalanul betartani. Amennyiben az utasításokat a vendég nem tartja be, saját felelősségére cselekszik. Az ebből adódó kellemetlenségekért és sérülésekért a Miskolci Fürdők Kft. nem vállal felelősséget.
 11. Rendkívüli, az üzemeltetésből, vagy külső tényezők miatt történő medencezárás esetén (például: vis maior, meteorológiai jelenség, higiéniás ok) az úszómester felszólítását követően a vendég köteles a medencét elhagyni. Ilyen esetben a vendég részére jegyár visszatérítés nem történik, továbbá a vendégek a rendkívüli medencezárás miatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.
 12. A Barlangfürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. A szabályzat üzemidő alatt a Barlangfürdő vezetőjénél betekintésre a vendégek rendelkezésére áll.
 13. A Barlangfürdő üzemeltetése során tevékenységét A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet, valamint Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet alapján köteles ellátni.
 14. A Barlangfürdő üzemeltetése során köteles biztosítani:
 1. a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét;
 2. a medencék, öltözők és egyéb a Barlangfürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását, és fertőtlenítését;
 3. a medencék biztonsági felügyeletét;
 4. a mentő felszerelések készenlétben tartását;
 5. azt, hogy a szűrőforgatóval üzemelő medencéknél a szűrés után a medencékbe visszatérő víz az ivóvízre megállapított minőség követelményének megfeleljen;
 6. a medencék napi ürítését, amelyet csak a Vendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni;
 7. az egyes medencékben vállalt vízhőmérséklet biztosítását;
 8. az előírásoknak megfelelően előkészített és teljesen feltöltött medencét.
 1. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a Barlangfürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt, vagy nem követelhet.
 2. A térítéses szolgáltatások díjszabása a pénztáraknál kihelyezett ártáblákon, és a hivatalos weboldalon elérhető árjegyzéken olvasható.
 3. A szolgáltatások a vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, a vakok és gyengénlátók és a mozgáskorlátozottak. A fürdőszolgáltatáson kívüli egyéb szolgáltatások (pl.: szaunaprogramok, balneoterápiás kezelések) előzetes regisztráció alapján történnek.
 4. A Barlangfürdő területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel és felügyeletével, annak felelőssége mellett tartózkodhat.
 5. A 14 éves kor alatti gyermekek a medencéket csak felnőtt felügyelettel használhatják.
 6. Az úszómedencét csak úszni tudó személy/vendég használhatja!
 7. A fürdőmedencék fürdőruhában vehetők igénybe. A fürdő területén a topless viselet vagy a naturista napozás, fürdőzés nem megengedett. Nőknél legfeljebb vállig, illetve térdig érő fürdőruha, férfiaknál térd fölé érő fürdőnadrág viselése kötelező. Vitás kérdésekben a Barlangfürdő személyzetének jogában áll a fürdőszolgáltatást megtagadni a vendégtől. fürdőruha gyermek számára is kötelező. 2 éves kor alatt úszópelenka használata kötelező.
 8. A medencék környéke nedves lehet, így nagyobb a csúszásveszély. A balesetek megelőzése érdekében fürdőpapucs használatát javasoljuk.
 9. A Barlangfürdőben található berendezések, felszerelések és a tisztaság megóvása az üzemeltető és a vendég közös érdeke. Azt a vendéget, aki a Barlangfürdő bármely eszközében, berendezésében, épületében, növényzetében kárt okoz, vagy azokat eltulajdonítja, az üzemeltető a kár megtérítésére kötelezi.
 10. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján a Barlangfürdő területén dohányozni csak a táblával kijelölt és egyértelműen beazonosított helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt csikktartókban helyezzék el.
 11. Vendég a nyitvatartási időn kívül a Barlangfürdő területén nem tartózkodhat.
 12. A medencékbe azok oldalfaláról beugrani nem szabad. Saját és mások testi épségét veszélyeztetni, nyugalmát zavarni nem megengedett.
 13. Az úszómedence kivételével a medencékben vízi játékok (gumi úszólabda, tüdővel felfújható labda) használata megengedett úgy, hogy azzal más vendég nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse.
 14. A medencéket a Barlangfürdő sportszervezők, iskolák részére üzemidőben is bérbe adhatja.
 15. Bármilyen protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdát nem használhatják.
 16. A gyerekmedencékben egészségügyi okokból a felnőttek csak állhatnak, valamint a medence szélén ülhetnek.

 

A Barlangfürdő területén nem megengedett, tilos:

 1. Tilos a Barlangfürdő területére mások testi épségére veszélyes tárgyat, mérgező, egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot bevinni.
 2. Tilos a Barlangfürdő medencéiben és azok 5 méteres körzetében étkezni, italt fogyasztani, törékeny, vagy bármely más balesetet és sérülést előidéző tárgyat bevinni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
 3. Tilos a medencékben, ill. azok 5 méteres körzetében (pl. zuhanyzó stb.), valamint a gyógyászat épületének kezelőhelyiségeiben utcai cipőben, utcai ruházatban, tartózkodni.
 4. Tilos a medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni.
 5. Tilos a papucsot medencébe vinni, a medence szélén található rácsszerkezetre tenni, illetve azon tartózkodni.
 6. Tilos a medence lépcsőjén folyamatosan tartózkodni, akadályozni mások közlekedését.
 7. Tilos a Barlangfürdő területére állatot bevinni, mely tiltás alól kivételt képez a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet értelmében a segítő kutya, amely azonban a medencékben és annak 5 méteres körzetében, ill. zárt térben nem tartózkodhat. A 19/2001.(V.7.) sz. az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak betartása kötelező.
 8. Tilos a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni. A Barlangfürdő területén tilos az obszcén, trágár, gyalázkodó megjegyzések kinyilvánítása, a fizikális bántalmazás, a faji, etnikai, politikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, a szexuális indíttatású testi érintkezés továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
 9. Tilos a Barlangfürdő egész területén hajat festeni és hajat vágni, borotválkozni, manikűrözni és pedikűrözni, fogat mosni és bármilyen kozmetikai kezelést végezni.
 10. Tilos a vendégeknek elzárt területen vagy üzemi területen, gépházban tartózkodni.
 11. Tilos a Barlangfürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni, kivéve napozósátor 2 m2 alapterületig.
 12. Tilos a Barlangfürdő területén zajkeltő tevékenységet folytatni.
 13. Tilos a Barlangfürdő medencéiben működő víz alatti fúvókákat eldugaszolni.
 14. Tilos az úszómedencébe nem tüdővel felfújt labdát, gumimatracot, vagy bármely egyéb játékot, felszerelést, oda nem illő tárgyat bevinni!

Üzemidő, jegykiadás, belépés

 1. Pénztárnyitás a Barlangfürdő nyitásával egy időben, a pénztárzárás a zárórát megelőző 1 órával történik.
  • Nyitvatartás egész évben, minden nap:
  • Barlangfürdő és Szauna Park: 9:00-18:00 óra
  • Pénztárzárás: 17:00 óra
  • Medencezárás: 17:30 óra
  • Előre meghirdetett időpontokban rendezett éjszakai Barlangfürdőzés vagy regisztrációhoz kötött Szaunaprogram: 19:00 - 23:00 óra között.
  • Ajándékbolt: 9:00- 18:00 óra
 2. A Barlangfürdő folyamatos üzemmódban üzemel. Kiemelt állami ünnepek nyitvatartási rendjét, valamint a szokásostól bármely ok miatt eltérő nyitvatartást interneten – a Barlangfürdő hivatalos honlapján, illetve a Barlangfürdő hivatalos Facebook oldalán –, illetve a Barlangfürdő saját területén a pénztáraknál teszi közzé.
 3. A nyitvatartást a Barlangfürdő vezetősége indokolt esetben – például rendkívüli medencezárás – megváltoztathatja, melyet a pénztárak előtt kifüggesztett hirdetmény formájában és a hangosbemondón azonnal közöl.
 4. A megvásárolt jegy csak a váltás napján, a szezonnak megfelelő alapidőben, napi egyszeri belépésre és arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre kiadták.
 5. A beléptető karpánt/karóra másra át nem ruházható. A beléptető karpánt/karóra jól látható helyen történő viselése mindenki számára kötelező.
 6. A vendég köteles a Barlangfürdő területére történő belépéskor az aktiváltan átadott beléptető karpántot/karórát viselni majd távozáskor leadni. A vendég a karpánt/karóra elvesztése, megrongálódása esetén az okozott kárt az érvényes árszabályzatban meghatározott módon, forintban köteles megtéríteni.
 7. A nem gyógyászati célú masszázsszolgáltatásokat a vendég önkéntes felelősségvállalás alapján veheti igénybe, amelyet a szolgáltatás megvásárlásával elfogad.
 8. 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermekcsoport pedig csak felnőtt kísérővel léphet a fürdő területére.
 9. Kedvezményre jogosító feltételek:
  • 4 éves kor alatt a belépés ingyenes.
  • Gyermekjegyet 4-14 éves korig lehet váltani.
  • Diákjegyet nappali vagy esti tagozatos jogviszonnyal, 25 éves korig lehet váltani.
  • Diák, nyugdíjas kedvezményes fürdőbelépőjegy a jogosultságot igazoló igazolvány felmutatása mellett váltható.
  • Csoportos belépőt egy időben történő belépéskor 15 fő feletti létszám esetén lehet váltani. Minden 15 fő után egy kísérő belépése díjtalan.
  • Kedvezményes belépőre jogosít: Miskolc Pass Classic kártya, Miskolc Pass Turisztikai kártya, Miskolci lakcímkártya, MVGYOSZ igazolvány, SINOSZ igazolvány felmutatása
  • Írásos megállapodás alapján kiadott kuponokkal.
 10. A kedvezmények jogosítására szolgáló igazolványokat kérés nélkül a pénztári jegyváltáskor be kell mutatni.
 11. Az üzemidőn túli a Barlangfürdőt érintő rendezvényekre a működés módjára külön szerződésben rögzített intézkedések az irányadóak.
 12. A szezon elejéhez és végéhez köthető medencenyitásokról és medencezárásokról az üzemeltető dönt.
 13. Pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 14. Az esetleges árváltoztatást a pénztáraknál kihelyezett ártáblákon vagy a Barlangfürdő saját weboldalán, illetve facebook oldalán közöljük.

A vendégek észrevétele, az észrevétel kezelése

 1. A Vásárlók Könyve a pénztárakban, szezonális időszakban az ajándékboltban áll a vendégek rendelkezésére.
 2. A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást nyújtó személyzet magatartására vonatkozó észrevételeit rögzíteni a Vásárlók Könyvében. Az észrevételt a Barlangfürdő vezetője érdemben köteles vizsgálni, és annak eredményéről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.
 3. A vendég panaszával szóban vagy írásban közvetlenül fordulhat:

Egészségügyi ellátás, elsősegélynyújtás

 1. A Barlangfürdő üzemideje alatt a Barlangfürdő területén elsősegélynyújtásban képzett alkalmazott is szolgálatban van. Az elsősegélynyújtó hely külön felirattal és jellel jelölt.
 2. A vízből mentettekhez az elsősegélynyújtó, ill. az orvos kihívásáért az úszómester a felelős akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát.
 3. A sérülésről a Barlangfürdő jegyzőkönyvet készít, melyet a Baleseti Naplóba történő bejegyzést követően a sérültnek – amennyiben erre alkalmas állapotban van – és a sérültet ellátónak is alá kell írnia.

Talált tárgy, értékőrzés, öltöző

 1. A Barlangfürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért a Miskolci Fürdők Kft. nem vállal felelősséget.
 2. Az értékmegőrzőt a vendég saját felelősségére veheti igénybe.
 3. A talált tárgyakat a Barlangfürdő üzemeltetője 30 napig őrzi.
 4. Az öltöző használata kötelező, az öltözőszekrényt, kabint a vendég nyitja és távozáskor zárja.
 5. A vendég köteles meggyőződni az öltözőzárjának megfelelő működéséről.
 6. Az öltözőhely rendeltetésszerű használata az öltözőhely biztonságos kezelését szolgálja.
 7. A szekrénykulcsot, proxy karórát mindenki köteles magával vinni.
 8. Amennyiben a vendég elveszti a szekrénykulcsot vagy a proxy karórát, abban az esetben a személyzet értesítését követően a vendégnek számot kell adni a szekrényben található tárgyakról, értékekről. Ezt követően mesterkulccsal a szekrény kinyitásra kerül.
 9. A szekrénykulcs vagy a proxy karóra elvesztése esetén a kifüggesztett ártábla szerinti pótdíj fizetendő.
 10. A vendéget ért káresetről káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni, amely alapja lehet a kár megtérítésének. A káreset mértékéről és megtérítéséről a jegyzőkönyv alapján az üzemeltető dönt. A Barlangfürdő kártérítési felelősségére a Ptk. 6:371. §-ban foglaltak az irányadók.

Szauna Park

 1. A szauna kályhák hőfokát és beállításait csak a személyzet változtathatja meg, a vendég azon nem módosíthat.
 2. A szauna berendezések szabályos használatát a kezelőszemélyzet a vendég kérésére köteles ismertetni.
 3. A vendég saját illóolajat nem használhat a szaunában.
 4. A szaunázás 4 éves kor alatt még szülői felügyelet mellett sem megengedett.
 5. TILOS szaunázni:
  • lázas betegségben, akut ízületi gyulladásban szenvedőknek;
  • visszérproblémákkal küzdőknek, hormonbetegségekben szenvedőknek;
  • szív- és keringési rendellenességben, vesebetegségben szenvedőknek;
  • 4 éves kor alatt;
  • alkoholos állapotban, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.
 6. A merülő medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
 7. A Szauna Park teljes területére ételt, szeszesitalt, strandfelszerelést és egyéb a szolgáltatáshoz szorosan nem kapcsolódó tárgyat bevinni nem lehet.
 8. A szauna kabinokba sajtóterméket, törékeny tárgyat, élelmiszert, szeszesitalt és egyéb, a szolgáltatáshoz szorosan nem kapcsolódó tárgyat bevinni tilos!
 9. Utcai öltözetben és utcai cipőben a szauna terekbe belépni tilos!
 10. A szauna kabinokban fürdőruha, fürdőlepedő vagy törölköző használata kötelező!
 11. A Szauna Parkban a vendég viselkedésével, mozgásával és magatartásával másik vendég nyugalmát és pihenését nem zavarhatja.
 12. A szauna igénybevétele a zárórát megelőző 30 percben már nem lehetséges.
 13. A Szauna Parkban a vendég részére rosszullét esetén vészjelző csengő használata biztosított.

Hangosbemondó

 1. A hangosbemondón keresztül a Barlangfürdő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás, fontos üzenetközvetítés, kellemes, hangulatos zenei szolgáltatása és a Barlangfürdő szerződött partnereinek reklámanyagának közlése lehetséges.
 2. A hangosbemondó olyan hangerővel működik, ami a vendégek nyugalmát, pihenését nem zavarja.

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység

 1. A Barlangfürdőben kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység folyik.
  1. kereskedelmi egység: Ajándékbolt
  2. vendéglátó-ipari szolgáltató: Étterem, Kávézó

Letölthető dokumentum

Ugrás az oldal tetejére